મોબાઈલ ઓટો સ્વીચ

  • પ્રોડક્ટ્સ કોડ :

માહિતી  :   આ મોબાઈલ ઔટો સ્વીચ થી ખેડૂત ગમે એ જગ્યા એ થી પોતાના ખેતર ની મોટોર ચાલુ અથવા બં......


આ મોબાઈલ ઔટો સ્વીચ થી ખેડૂત ગમે એ જગ્યા એ થી પોતાના ખેતર ની મોટોર ચાલુ અથવા બંધ કરી શકે છે

પૂછપરછ માટે