કપાસિયા સોંપવાનું મશીન

  • પ્રોડક્ટ્સ કોડ : SEED

માહિતી  :   ➡ કપાસિયા સોંપવાનું મશીન
➡ 1 કલાકમાં 2 વિધા જેટલા માં કપાસિયા સોંપાઈ
➡ ટાઈ......


➡ કપાસિયા સોંપવાનું મશીન
➡ 1 કલાકમાં 2 વિધા જેટલા માં કપાસિયા સોંપાઈ
➡ ટાઈમ ની બચત. એક સરખું વાવેતર
➡ ખોટો મોંઘા બિયારણ નો બગાડ ના કરવો
➡ અત્યાર થી બુક કરવો તો
➡ માત્ર રૂપિયા #2800 માં
➡ આ ભાવ ટુંક સમય માટે જ છે
➡ કપાસિયા સિવાય અન્ય ધાન   
➡ ચણા.સોયાબીન.મગ.અળદ.મકાઈ.રાજમાં.
➡વટાણા.લસણ.મગફળી વગેરે નું વાવેતર થઈ શકશે..

પૂછપરછ માટે