દવા છાંટવાના પંપ

  • પ્રોડક્ટ્સ કોડ : PUMP

માહિતી  :   દવા છાંટવાના પંપ
➡ 12/12 ની બેટરી
➡ 30 થી 35 પંપ થાઈ
➡ 6 મહિના ની બેટરી માં ગેરેન......


દવા છાંટવાના પંપ
➡ 12/12 ની બેટરી
➡ 30 થી 35 પંપ થાઈ
➡ 6 મહિના ની બેટરી માં ગેરેન્ટી

પૂછપરછ માટે