ઝટકા મશીન મોટું

  • પ્રોડક્ટ્સ કોડ : JM

માહિતી  :   ખેડૂતો ના ઉભા પાક ને જંગલી પ્રાણી થી થતા નુકશાન ને બચાવવા માટે સરદાર એન્ટરપ્......


ખેડૂતો ના ઉભા પાક ને જંગલી પ્રાણી થી થતા નુકશાન ને બચાવવા માટે સરદાર એન્ટરપ્રાઈઝ ના જટકા મશીન લગાવો

ને આપને પાક ને રક્ષણ આપો 

પૂછપરછ માટે