નર્મદા ડેમ ઓવરફલો

નર્મદા ડેમ ઓવરફલો

ગુજરાત ની જીવાદોરી સમાન નર્મદા ડેમ ઓવરર્ફ્લો ...પહેલી વાર ૧૩૧.૨૦ મિટરે સપાટી પહોચી નર્મદા ના ૩૪ દરવાજા ખોલ્યા