અહીં ની પ્રોડક્ટ જેવી કે પાક ને લગતી દવાઓ તેમજ બિયારણ તથા ખેતી ના કોઈ પણ ઓજારો ખુબ જ ગુણવત્તાયુક્ત અને બજાર ભાવ કરતા ઓછી કીમતે મળે છે.
Brijesh
Brijesh
Programmer
Who do not know how to pursue an sed pleasure rationally encounter that are extremely win painful nor again is there anyone who loves or pursues or desires obtain pain itself circumstances.
William Border
William Border
એક ખેડૂત

તમારો અભિપ્રાય આપો.