ખેડુત માટે ખાસ અગત્ય ની માહિતી

ખેડુત માટે ખાસ અગત્ય ની માહિતી

બધા ખેડૂતો ને ખાસ વિનંતી કે આ માહિતી બીજા ખેડૂતો સુધી પહોંચાડે જેથી કરી બધા ખેડૂતો આ યોજના નો લાભ લઇ શકે.

વધુ માહિતી માટે  http://kheduthelpline.org