પાક વીમા માટે ખેડૂતો ને જાગૃત કરવા

પાક વીમા માટે ખેડૂતો ને જાગૃત કરવા

ખેડૂતો ને ખાસ વીંનતી છે કે આ વાત બીજા ખેડૂત સુધી પોહચાડે અને વધુ ને વધુ અમલ કરે 

વધુ માહિતી માટે  http://kheduthelpline.org